Säännöt

Turun Käyttökoirakerho ry:n säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Turun Käyttökoirakerho ry ja sen kotipaikka on Raisio.

2 § Yhdistyksen tarkoitus 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää koiraharrastusta ja alansa koulutustoimintaa sekä edistää koiriin liittyvää harrastamista sekä tietoutta.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää koulutustilaisuuksia, näyttelyitä, kokeita, kilpailuja, leirejä ja kursseja.

Yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.
Yhdistys hankkii varoja perimällä jäsenmaksuja, järjestämällä näyttelyitä, kilpailuja, kokeita ja kursseja sekä asianomaisen luvan saatuaan toimeenpanemalla rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi omistaa kiinteää omaisuutta.

Yhdistys kuuluu jäsenenä yhdistyksen kokouksen erikseen päättämiin ja tarpeelliseksi katsomiin järjestöihin, jotka palvelevat yhdistyksen tarkoituksen toteutumista.

3 § Jäsenet 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen voi myös kuulua perheenjäseniä, kannattavia jäseniä, ainaisjäseniä ja kunniajäseniä:

 1. Perheenjäseniä ovat henkilöt, jotka asuvat samassa taloudessa varsinaisen jäsenen, ainaisjäsenen tai kunniajäsenen kanssa.
 2. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö tai juridinen henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
 1. Ainaisjäsen on henkilö, joka on ollut yhtäjaksoisesti jäsenenä 30 vuotta.
 1. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy yhdistyksen varsinaiset jäsenet, perheenjäsenet ja kannattavat jäsenet sekä ainaisjäsenet.

Jäsenyyden päättyminen 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Jäsenen katsotaan eronneen yhdistyksestä, jos hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos hän on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on muuten menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Päätöksessä on mainittava erottamisen syy. Hallituksen päätökseen ei voi hakea muutosta.

Jäsenellä joka eroaa tai erotetaan, ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.

Jäsenmaksu 

Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä, perheenjäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta eri jäsenryhmille päättää vuosikokous. Jäsenmaksu suoritetaan vuosittain. Jäsenmaksu tulee suorittaa kunkin vuoden toukokuun loppuun mennessä.

Kunniapuheenjohtaja, kunniajäsenet sekä ainaisjäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

4 § Hallinto 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6)-kahdeksan (8) jäsentä. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain puolet; ensimmäisellä kerralla tämän sääntömuutoksen jälkeen, erovuoroisuus määräytyy arvalla, sen jälkeen vuoron mukaan.

Sääntömuutoksen jälkeen arvalla ensin erovuoroisiksi tulevien hallituksen jäsenten toimikausi on poikkeuksellisesti yksi (1) vuosi (toimikausi kevät 2016 – kevät 2017).

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme (3) jäsentä ovat paikalla. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävä on:

 1. hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat,
 2. kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistaa kokouksille sääntöjen mukaan esitettäväksi määrätyt asiat sekä panna toimeen yhdistyksen kokouksien päätökset
 1. tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille sopiviksi harkitsemistaan toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi
 1. päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta, edustaa yhdistystä sekä kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta. 5 nimetä keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta eri toimintojen vastuuhenkilöt

5 § Nimenkirjoitusoikeus 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja kukin erikseen.

Hallitus voi oikeuttaa hallituksen jäsenen kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

6 § Toiminnantarkastaja 

Yhdistyksen vuosikokous valitsee yhden toiminnantarkastajan ja yhden varatoiminnantarkastajan vuodeksi kerrallaan.

7 § Tilit 

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään viikkoa (1) viikkoa ennen vuosikokousta.

8 § Yhdistyksen kokous  

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain tammi-maaliskuussa. Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
 2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
 3. Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintavuodelle
 4. Päätetään jäsenmaksujen määräämisestä seuraavalle toimintavuodelle
 5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet
 6. Valitaan toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja
 7. Käsitellään hallituksen yhdistyksen kokouksen päätettäviksi esittämät asiat
 8. Käsitellään muut kokouksen hyväksymät asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokoukseen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun:

 1. yhdistyksen kokous niin päättää tai
 1. hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai
 1. vähintään yksi kymmenesosaa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenistä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella viisitoista (15) vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, perheenjäsenellä, ainaisjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä puhe- ja äänioikeus ja yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 § Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjeitse tai sähköisessä muodossa jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai julkaisemalla kokouskutsu yhdistyksen internet-sivuilla.

10 § Liput, viirit ja merkit 

Yhdistyksen jäsen- ja kunniamerkkien, viirien sekä lipun säännöistä päättää yhdistyksen kokous. Mitaleista, muista palkinnoista, kunnianosoituksista sekä muista huomionosoituksista ja niitä koskevista säännöistä päättää yhdistyksen hallitus

11 § Sääntöjen muuttaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen mukaiseen toimintaan purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.