Säännöt

Turun Käyttökoirakerho ry
SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi on Turun Käyttökoirakerho ry. Yhdistyksen kotipaikka on Raisio ja sen kieli on suomi.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää palveluskoirien harrastuskäyttöä ja kilpailutoimintaa, sekä parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys
– järjestää palveluskoirakokeita, koiranäyttelyitä, tottelevaisuuskokeita ja muuta koe- ja
kilpailutoimintaa
– järjestää ja ohjaa koirien tottelevaisuus- ja maastokoulutusta sekä muuta tarpeelliseksi
katsomaansa vastaavaa toimintaa
– harjoittaa nuorisotoimintaa
– jakaa tietoa ja neuvoja palveluskoiratoimintaa ja muita koiranpitoa koskevissa kysymyksissä
– pitää yhteyttä jäsenistöönsä kirjeitse tai yhteisten tilaisuuksien avulla
– kerää varoja toimintaan järjestämällä erilaisia tapahtumia ja pitämällä kanttiinia (ruoan,
virvokkeiden ja luvanvaraisesti alkoholin myyntiä) tapahtumien yhteydessä
– voi asianmukaisella luvalla toimeenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia, juhlia sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja
– on oikeutettu omistamaan toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta
– tekee yhteistyötä Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n, Palveluskoiraliitto ry:n ja Lounais-Suomen Kennelpiiri Ry:n sekä muiden koti- ja ulkomaisten koirayhdistysten kanssa.

3 § Yhdistyksen jäseniksi voivat kirjallisen hakemuksen perusteella liittyä henkilöt, jotka hallitus hyväksyy. Jäsenet ovat joko vuosi-, perhe-, ainais-, tai kunniajäseniä. Vuosi- ja perhejäsenet suorittavat yhdistyksen vuosikokouksen vahvistaman jäsenmaksun. Ainaisjäsen suorittaa yhden kerran ainaisjäsenmaksun, joka on vuosimaksu kymmenkertaisena. Perhejäseneksi voi liittyä henkilö ruokakunnasta, josta joku on yhdistyksen vuosi-, ainais- tai kunniajäsen. Perhejäsenet eivät erikseen saa yhdistyksen tiedotuspostia. Kunniajäseneksi voi hallitus ehdottaa henkilöä, joka on erityisen
ansioituneesti edistänyt yhdistyksen toimintaa tai palveluskoira-asiaa tai jolle yhdistys haluaa osoittaa erityistä kiitollisuutta ja kunnioitusta. Ehdotus alistetaan yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi ja sitä tulee kannattaa ¾ annetuista äänistä. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

4 § Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava erosta yhdistyksen kokouksessa. Jos jäsen ei maksa jäsenmaksuaan huhtikuun 1. päivään mennessä kehoituksesta huolimatta, katsotaan hänet eronneeksi yhdistyksestä.

5 § Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä
– jos hänen toimintatapansa ei ole sopusoinnussa yhdistyksen tarkoitusperien kanssa tai – jos hän toimii näiden sääntöjen vastaisesti.
Erotetulla jäsenellä on oikeus valittaa hallituksen erottamispäätöksestä lähettämällä hallitukselle yhdistyksen kokoukselle osoitettu kirjallinen valitus. Valitus on tehtävä 14 vrk:n kuluessa siitä, kun erotettu on saanut tiedon erottamispäätöksestä. Hallituksen on valituksen saatuaan 14 vrk:n kuluessa kutsuttava yhdistyksen kokous päättämään asiasta. Hallituksen päätös jää voimaan, mikäli vähintään ¾ annetuista äänistä sitä kannattaa.

6 § Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen varoihin tai omaisuuteen.

7 § Jäsenmaksujen suuruuden kutakin toimintavuotta varten määrää vuosikokous. Jäsenmaksut maksetaan kuluvalta vuodelta etukäteen ja ne on suoritettava huhtikuun 1. päivään mennessä.

8 § Yhdistyksen toimintaa johtaa, sen asioita ja taloutta sekä omaisuutta hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu:
– puheenjohtaja
– varapuheenjohtaja
– sihteeri
– rahastonhoitaja
– koulutusvastaava
– kalustonhoitaja
– kerhomestari
– kaksi jäsentä
Hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä ovat paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta, kun siihen on aihetta tai kun vähintään kolme johtokunnan jäsentä sitä kirjallisesti vaatii.

9 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa nimetä keskuudestaan henkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

10 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain tammi-, helmikuussa. Muita kokouksia pidetään tarvittaessa kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 14 päivää ennen kokousta lähettämällä se kirjallisesti jäsenille. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Jokaiselle 15 vuotta täyttäneellä yhdistyksen jäsenellä on äänioikeus.

11 § Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on toimitettava tilintarkastajille tammikuun 15. päivään mennessä. Tilintarkastajien on esitettävä lausuntonsa hallitukselle viimeistään
14 päivää ennen vuosikokousta.

12 § Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden
ääntenlaskijan valitseminen.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.
5. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esittäminen.
6. Tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen vahvistaminen ja vastuuvapauden
myöntämisestä päättäminen.
7. Jäsenmaksujen suuruudesta ja toimihenkilöiden mahdollisista korvauksista
päättäminen.
8. Toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion esittäminen ja vahvistaminen.
9. Valitaan hallitukselle: – puheenjohtaja
– varapuheenjohtaja
– sihteeri – rahastonhoitaja
– koulutusvastaava
– kalustonhoitaja
– kerhomestari – kaksi jäsentä
10. Kahden tilintarkastajan ja heidän kahden varamiehensä valitseminen.
11. Tarvittavien toimihenkilöiden valitseminen.
12. Muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten esittämät asiat.
13. Kokouksen päättäminen.

13 § Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan henkilövaaleissa ratkaisee arpa, muissa asioissa puheenjohtajan ääni. Päätettäessä kunniajäseneksi valitsemisesta, käsiteltäessä erotetun jäsenen valitusta tai käsiteltäessä näiden sääntöjen muuttamista päätös astuu voimaan, jos vähintään ¾ kokouksen osallistujista sitä kannattaa.

14 § Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa siten, että kokousten välillä on aikaa vähintään kaksi kuukautta ja, että molemmissa kokouksissa saa ¾ enemmistön annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa osoitetaan jäljelle jäävät varat palveluskoiratoimintaa edistävälle yhdistykselle, järjestölle tai organisaatiolle purkautumisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti.

15 § Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

16 § Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.